geslachtstest, geslachtsbepaling, geslacht baby

geslachtstest, geslachtsbepaling, geslacht baby

Babywonder.nl
  • 100% Tevredenheidsgarantie
  • 100% Geld terug (ongeopend)
  • GRATIS verzending
  • Gebruiksvriendelijk
  • Vanaf 6 weken
  • Betrouwbaarheid boven 90%
  • Snel resultaat
partners

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Babywonder.nl , gevestigd te Zwolle, Versie geldig vanaf 01-01-2015
1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Babywonder.nl en op iedere tussen Babywonder.nl en consument tot
stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Babywonder.nl. Op
verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Babywonder.nl
behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door
Babywonder.nl erkend.
1.4 Babywonder.nl garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde
specificaties.
2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Babywonder.nl bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere
levertermijn is overeengekomen. Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd mogelijk is (doordat het bestelde niet
op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden
uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling
zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Babywonder.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Babywonder.nl geleverde zaken zijn
verstuurd per brievenbuspost.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
3. Prijzen
3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de
fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid
aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.
4. Zichttermijn / herroepingsrecht
4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een
deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het
moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van
14 werkdagen na ontvangst schriftelijk of via email melding te maken bij Babywonder.nl. Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen
na ontvangst niet heeft gemeld gebruik te maken van het wettelijk retourrecht, dan is de koop een feit. Tijdens de bedenktijd zal de consument
zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product binnen 28 dagen
na ontvangst aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat
verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt Babywonder.nl zicht
het recht om waardevermindering te rekenen. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Babywonder.nl binnen 14 dagen
na goede ontvangst van de retourzending danwel 14 dagen na bewijs van retournering (hierbij dient op het verzendbewijs expliciet de inhoud
van de retourzending te worden vermeld), zorg voor terugbetaling. Bij retournering van de gehele aankoop zal het volledige aankoopbedrag
inclusief eventueel berekende verzend- en/of betaalkostenkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Bij retournering van slechts een deel van
de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald. Bijkomende kosten ten gevolge van een
duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd.
Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
4.2 Het herroepingrecht geldt niet voor: • verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden
teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken • verzegelde audio-/video- of softwaredragers waarvan de verzegeling is
verbroken • voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen
bederven of verouderen
5. Gegevensbeheer
5.1.Indien u een bestelling plaatst bij Babywonder.nl, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Babywonder.nl,
Babywonder.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. 5.2 Babywonder.nl respecteert
de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens. 5.3
Babywonder.nl maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
6. Garantie en conformiteit
6.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties,
aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande
wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 6.2 Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling
doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de
ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand. 6.3 Indien blijkt dat de afgeleverde
zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Babywonder.nl deze gebreken
binnen 2 maanden na ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan Babywonder.nl. Terugzending van de zaken dient te geschieden in
de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging
ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending
geheel vervallen. 6.4 Indien klachten van de afnemer door Babywonder.nl gegrond worden bevonden, zal Babywonder.nl de geleverde zaken
naar keuze van de consument kosteloos herstellen of vervangen. Eventuele aansprakelijkheid van Babywonder.nl bij schade is beperkt tot ten
hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Babywonder.nl )tot het maximale in het desbetreffende geval door de
aansprakelijkheidsverzekering van Babywonder.nl gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Babywonder.nl voor enige
andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van
indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. 6.5 Babywonder.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door
opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel. 6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de
afnemer jegens Babywonder.nl in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten
repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld
of in strijd met de aanwijzingen van Babywonder.nl en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;
7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. 7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper,
behoudt Babywonder.nl zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen
of daarvan af te wijken. 7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Babywonder.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4. Aanbiedingen van Babywonder.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. 7.5 Babywonder.nl kan niet aan haar aanbieding
worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of
verschrijving bevatte. 7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Babywonder.nl en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Babywonder.nl op haalbaarheid
is beoordeeld. 8.2 Babywonder.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of
uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.
9. Afbeeldingen en specificaties
9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de
internetsite van Babywonder.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding
van de overeenkomst.
10. Overmacht
10.1 Babywonder.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te
komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer
en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen
in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Babywonder.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in
hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 10.3 Babywonder.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar
verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud
van de overeenkomst zodanig wordt
gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Babywonder.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. 10.4 Indien
Babywonder.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar
verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden
deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige
waarde heeft.
11. Aansprakelijkheid
11.1 Babywonder.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de
producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website. 11.2 Babywonder is niet aansprakelijk voor
emotionele beslissingen of financiële aankopen die de afnemer maakt of doet naar aanleiding van de uitslag van de test.
12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Eigendom van alle door Babywonder.nl aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Babywonder.nl zolang de afnemer de
vorderingen van Babywonder.nl uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan,
zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan
en zolang de afnemer de vorderingen van Babywonder.nl wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet
heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door Babywonder.nl geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale
bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het
eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk
en onherroepelijk toestemming aan Babywonder.nl of een door Babywonder.nl aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Babywonder.nl
haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee
te nemen. 12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of
doen gelden, is de afnemer verplicht Babywonder.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 12.6 De
afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en
waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Babywonder.nl.
13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. 13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen
Babywonder.nl en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement
Alkmaar kennis, tenzij Babywonder.nl er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te
onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.
Voor 15:00 uur besteld, morgen in huis | GRATIS verzending Nederland en België | Like ons op Facebook en WIN